Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


2) [Sualın ID nömrəsi 858 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
54,41,17,50,?


3) [Sualın ID nömrəsi 5091 ]
Atəş (...) kin. 3 hərf birincinin axırı, ikincinin əvvəlidir və sözlər əmələ gətirir. Bu hərfləri tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 5027 ]
A çoxluğunun elementləri 4-ə bölünən natural  ədədlərdən, B çoxluğunun elementləri isə 2-yə bölünən natural ədədlərdən təşkil olunub. Bu şərtə əsasən A və B çoxluqlarının təsviri hansı şəklə uyğun gəlir?

Screenshot from 2016-04-19 11:03:56


5) [Sualın ID nömrəsi 5067 ]
Din ilə dövlətin bir olduğu dövlət quruluşu necə adlanır?


6) [Sualın ID nömrəsi 297 ]
İerarxiya sözünə aşağıdakı variantlardan hansı daha uyğundur?


7) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


8) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


9) [Sualın ID nömrəsi 5081 ]
X məhsulu  10 manata idi. Birdən birə qıtlıq ucbatından 50% bahalaşdı, daha sonra yenə 40% bahalaşdı. Daha sonra da istehsal çoxaldı deyə birdən birə 90% ucuzlaşdı.  Mal indi neçəyə olmuş oldu?


10) [Sualın ID nömrəsi 467 ]
saydım - ğac, gördüm-?, dolandım -?


11) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


12) [Sualın ID nömrəsi 5285 ]
Uygunluğu müəyyən et.


13) [Sualın ID nömrəsi 131 ]
B12 A B6 =108, B4 A B1 = 15, B13 A B7 = ?


14) [Sualın ID nömrəsi 396 ]
23-8, 15-1, 31-3, 22-4, 32-?


15) [Sualın ID nömrəsi 750 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-18 17:50:15


16) [Sualın ID nömrəsi 342 ]
70 sutkada neçə saniyə var?


17) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?


18) [Sualın ID nömrəsi 5274 ]
31 , 34 , 17 , 10

19 , 22 , 11 , 4

a , b , c , 8

a+b+c=?


19) [Sualın ID nömrəsi 5015 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları. A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur. Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


20) [Sualın ID nömrəsi 821 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Kitab - nəşr
Çörək - ?


21) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


22) [Sualın ID nömrəsi 954 ]
Mehman evdən çıxıb 5 km şərqə tərəf  banka  getdi, daha sonra bankdan 8 km cənuba kommunal xərcləri ödəmək üçün yola düşdü. Daha sonra 2 km qərbə marketə,4 km şimala geyim mağazasına nəhayət 3 km qərbə dostunun evinə getdi.  Hazırda Mehman evdən hansı məsafədə, hansı istiqamətdədir?


23) [Sualın ID nömrəsi 166 ]
Ardıcıllığı tamamlayın: 13, 16, 25, 52, 133, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 269 ]
Mahiyyətcə fərqli variantı seçin.


25) [Sualın ID nömrəsi 797 ]
Anaqramı həll edin artıq variantı seçin.


26) [Sualın ID nömrəsi 385 ]
Tamamlayın:
Üsyan - 1, 2, 3, 4, 5.
aynalı - 4, 3, 5, 4, 6, 7.
Zümrə - 8, 9, 10, 11, 12.
Aslan - ?


27) [Sualın ID nömrəsi 783 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:48:58


28) [Sualın ID nömrəsi 366 ]
48-77, 63-88, 80-99, 35-?


29) [Sualın ID nömrəsi 322 ]
Tamamlayın:
6,12,15,17,23,26,28,?


30) [Sualın ID nömrəsi 5096 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3-25, 7-81, 9-121, 13-?


31) [Sualın ID nömrəsi 854 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∰b=3*a-b
a∯b=2*a-b
a∮b=a-b isə,
((9∰7)∯3)∮5 -?


32) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


33) [Sualın ID nömrəsi 862 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?


34) [Sualın ID nömrəsi 5129 ]
Repatriasiya sözü verilən variantlardan hansına uyğun gəlir?


35) [Sualın ID nömrəsi 273 ]
?-ın yerində hansı ədəd olmalıdır?


36) [Sualın ID nömrəsi 5029 ]
Anaqramları həll edin digərlərindən fərqli olanı göstərin.

 


37) [Sualın ID nömrəsi 828 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin
47 , 58 , 71 , 79 , 95 , 99 , 119


38) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


39) [Sualın ID nömrəsi 237 ]
Qatar - Dəmir yolu, Piyada - ?


40) [Sualın ID nömrəsi 796 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığına diqqət etməli)

Kainat - qalatika - planet


41) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


42) [Sualın ID nömrəsi 407 ]
Cütlər arasındakı qanunauyğunluğu tapın: 14-15, 21-3, 15-24, 23-5, 27-45 35-?


43) [Sualın ID nömrəsi 5105 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: slübu


44) [Sualın ID nömrəsi 5115 ]
Bağçamızdakı çoxlu güllərin içində qızılgüllər də var.
Bağçamızdakı bəzi gül kolları qalan digər gül kollarından xeyli hündürdürlər.
Deməli
"Bəzi qızılgül kolları digər gül kollarından xeyli hündürdürlər." - bu fikir doğrudurmu?


45) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


46) [Sualın ID nömrəsi 169 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
23 - 55, 45 - 99, 12 - 33, 18 - ?


47) [Sualın ID nömrəsi 267 ]
Tayqa ...


48) [Sualın ID nömrəsi 77 ]
Fizika - kq, İnformatika - ?


49) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


50) [Sualın ID nömrəsi 931 ]
Qonaqlığa ən sonda gələn bir ailənin 3 üzvü qonaqlıqda olan digər şəxslərlə bir-bir görüşür və sonra məclis başlayır. Qonaqlıqda cəmi 20 şəxs iştirak edibsə, ən sonda gələn ailənin üzvləri bir yerdə digər qonaqlarla cəmi neçə dəfə görüşüblər?