Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 692 ]
Ruslanın 5 futbol topu var - cümləsində neçə bayt informasiya var?


2) [Sualın ID nömrəsi 64 ]
Fayl nədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 698 ]
İnternetdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5006 ]
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?


5) [Sualın ID nömrəsi 5241 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


6) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?


7) [Sualın ID nömrəsi 617 ]
Aşağıdakılardan hansı düzgün gmail e-poçt ünvanıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


9) [Sualın ID nömrəsi 59 ]
Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına 20-ci əsrin neçənci illərində start verilib?


10) [Sualın ID nömrəsi 5233 ]
MS Excel proqramlarında faktorial hesablanması üçün effektiv yol hansıdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :


12) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37


13) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


14) [Sualın ID nömrəsi 653 ]
Aşağıdakılardan hansı MS Excel-də düstur deyil?


15) [Sualın ID nömrəsi 571 ]
İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur?


16) [Sualın ID nömrəsi 5222 ]
Kompüterin bribaşa LAN şəbəkə kabeli taxmaqla internetə qoşulması üçün hansı tip portunun olması vacibdir?


17) [Sualın ID nömrəsi 5255 ]
Hansı operator proqramlaşdırma dillərində DÖVR operatoru deyil?


18) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


19) [Sualın ID nömrəsi 559 ]
"Dünya hörümçək toru"- WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?


20) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


21) [Sualın ID nömrəsi 592 ]
Verilmiş obyekt üçün olan model obyekt nədir?


22) [Sualın ID nömrəsi 532 ]
Windows 7 sistemində hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?


23) [Sualın ID nömrəsi 623 ]
Plotter nədir?


24) [Sualın ID nömrəsi 5014 ]
MS Exceldə SUM funksiyası hansı tip funksiyalar qrupuna daxildir?


25) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


26) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


27) [Sualın ID nömrəsi 721 ]
Excel – də verilmiş düsturun nəticəsini hesablayın:    = (A2*B3)2 + D4/A1 Burada  A2=3, B3=2, D4=-18, A1=2;

 


28) [Sualın ID nömrəsi 4989 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansılar veb saytın İP ünvanıdır?


29) [Sualın ID nömrəsi 4957 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT AVG(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


30) [Sualın ID nömrəsi 723 ]
Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?