Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


2) [Sualın ID nömrəsi 211 ]
Domen nədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5241 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


4) [Sualın ID nömrəsi 566 ]
Database deyəndə nə başa düşülür?


5) [Sualın ID nömrəsi 792 ]
Alqoritmi blok-sxemlə təsvir edərkən hansı müxtəlif addımları bildirmək üçün hansı tip obyektlərdən istifadə olunur?


6) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 5203 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin yerləşdiyi qovluğun adı hansıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 5000 ]
 Rəsm çəkmə redaktorlarında minimal obyekt nədir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5242 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


10) [Sualın ID nömrəsi 4939 ]
Elektron poçt göndərilməsi və qəbulu üçün hansı protokollar istifadə edilir?