Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


2) [Sualın ID nömrəsi 197 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:E8 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə xana qeyd olunub?


3) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın


5) [Sualın ID nömrəsi 5228 ]
Əsas informasiyanı internet üzərindən hər hansı serverdə saxlayan bir proqram təminatı bir müddət işlədilmədikdən sonra yenidən işə salınırsa, bu zaman internetdəki müvafiq serverdən ən son aktual vəziyyəti dartıb çəkib eyniləçdirmə prosesi necə adlanır?


6) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?


7) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37


8) [Sualın ID nömrəsi 5242 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


9) [Sualın ID nömrəsi 586 ]
Hansı tip proqramlar xidməti proqramlara aid deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)