Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37


2) [Sualın ID nömrəsi 790 ]
TCP/IP modelinə aid olan hansı protokol modelin tətbiqi dərəcəsinə daxil deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


4) [Sualın ID nömrəsi 715 ]
Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Brauzer
2.Verilənlər bazası
3.Əməliyyat sistemi
4.Tətbiqi proqram
* .SQL Server
#.Microsoft Word
% .Safari
& .Linux


5) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)


6) [Sualın ID nömrəsi 586 ]
Hansı tip proqramlar xidməti proqramlara aid deyil?


7) [Sualın ID nömrəsi 566 ]
Database deyəndə nə başa düşülür?


8) [Sualın ID nömrəsi 65 ]
Alqoritmin xassəsinə aiddir...


9) [Sualın ID nömrəsi 5243 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[3, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


10) [Sualın ID nömrəsi 592 ]
Verilmiş obyekt üçün olan model obyekt nədir?