Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 586 ]
Hansı tip proqramlar xidməti proqramlara aid deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


3) [Sualın ID nömrəsi 4950 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(*) FROM SALARY WHERE MAAS BETWEEN 190 AND 600

Screenshot from 2016-01-17 22:21:37


4) [Sualın ID nömrəsi 536 ]
a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;)
əməliyyatı neçə addım davam edər?


5) [Sualın ID nömrəsi 5237 ]
Açıq qaynaqlı proqram nə deməkdir?


6) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


7) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37


8) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)


9) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?