Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1023 ]
You ... too close to the road.


2) [Sualın ID nömrəsi 4883 ]
George couldn't help me. He ... me to ask Kate.


3) [Sualın ID nömrəsi 1352 ]
She's a very ... person.


4) [Sualın ID nömrəsi 3087 ]
"You'll see a ... of cards on the bookshelf. Will you fetch them for me. please?"


5) [Sualın ID nömrəsi 4339 ]
Where can I change money? -- ...


6) [Sualın ID nömrəsi 3459 ]
... hair


7) [Sualın ID nömrəsi 3091 ]
a gang of -- ...


8) [Sualın ID nömrəsi 4014 ]
A: Are you OK? B: No , ... A: Would you like to use the bathroom? B: Yes , thank you.


9) [Sualın ID nömrəsi 1336 ]
I'll tell you what time we're coming the moment I ... from Frank.


10) [Sualın ID nömrəsi 1416 ]
I always ... a lot of mistakes when I speak English.