Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1405 ]
He's 25 but he never ... his own washing. He takes his dirty clothes to his mother's.


2) [Sualın ID nömrəsi 4501 ]
A ... has a very long neck.


3) [Sualın ID nömrəsi 4322 ]
' ... a bus from the city centre to the airport?' 'Yes. Every 20 minutes.'


4) [Sualın ID nömrəsi 4481 ]
'No , ... Wednesday'


5) [Sualın ID nömrəsi 1384 ]
why / you / looking / at me? ...


6) [Sualın ID nömrəsi 1261 ]
Liz , what ... with all those clothes?


7) [Sualın ID nömrəsi 1656 ]
I like chocolate. And you? ...


8) [Sualın ID nömrəsi 3394 ]
sandy -- ...


9) [Sualın ID nömrəsi 3397 ]
useful -- ...


10) [Sualın ID nömrəsi 3802 ]
The ... is a symbol of love.