Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 50, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 2913 ]
... Ann yesterday?


2) [Sualın ID nömrəsi 2922 ]
'Is Sonia here?' 'No , she ... yet.'


3) [Sualın ID nömrəsi 2923 ]
Kathy travels a lot. She ... many countries.


4) [Sualın ID nömrəsi 2940 ]
Spaghetti with Italian tomato sauce ... very good.


5) [Sualın ID nömrəsi 2924 ]
I ... my hair before breakfast this morning.


6) [Sualın ID nömrəsi 2934 ]
Let me give you ... advice.


7) [Sualın ID nömrəsi 2936 ]
Their furniture ... very old and very beautiful.


8) [Sualın ID nömrəsi 2930 ]
We ... a holiday last year.


9) [Sualın ID nömrəsi 2931 ]
My friend is a writer. He ... many books.


10) [Sualın ID nömrəsi 2925 ]
My hair is wet. I ... it.


11) [Sualın ID nömrəsi 2933 ]
Cook ... spaghetti for ten minutes.


12) [Sualın ID nömrəsi 2929 ]
I ... tennis yesterday afternoon.


13) [Sualın ID nömrəsi 2928 ]
What time ... to bed last night?


14) [Sualın ID nömrəsi 2932 ]
Can I have ... bread , please?


15) [Sualın ID nömrəsi 2921 ]
A: ... a good time? B: Yes , it ... great.


16) [Sualın ID nömrəsi 2941 ]
Accommodation in the city centre ... expensive.


17) [Sualın ID nömrəsi 2937 ]
Work ... the most important thing in Sam's life.


18) [Sualın ID nömrəsi 2919 ]
Where ... last night?


19) [Sualın ID nömrəsi 2915 ]
I'm ready now. I ... my work


20) [Sualın ID nömrəsi 2920 ]
A: ... to Florida? B: Yes , we ... there on holiday two years ago.


21) [Sualın ID nömrəsi 2939 ]
The weather in Scotland ... best in the autumn.


22) [Sualın ID nömrəsi 2935 ]
Where can I get some ... about your country?


23) [Sualın ID nömrəsi 2916 ]
What time ... your work?


24) [Sualın ID nömrəsi 2914 ]
I ... my work at 2 o'clock.


25) [Sualın ID nömrəsi 2912 ]
I ... my key. I can't find it.


26) [Sualın ID nömrəsi 2927 ]
... a famous person?


27) [Sualın ID nömrəsi 2917 ]
Sue isn't here. She ... out.


28) [Sualın ID nömrəsi 2926 ]
The weather ... very good yesterday.


29) [Sualın ID nömrəsi 2938 ]
The news ... better today than it ... yesterday.


30) [Sualın ID nömrəsi 2918 ]
Jim's grandmother ... in 1989.